R E G U L A M I N

pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty”

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty” Rodzinnego Ogrodu Działkowego, zwana dalej komisją, jest organem kontroli stowarzyszenia.
 2. W skład komisji wchodzi trzech członków zwyczajnych, wybranych przez walne zebranie członków zwane dalej walnym.

§ 2

 1. Komisja jest organem kolegialnym, w którym decyzje podejmowane są w formie uchwał.
 2. Uchwały podjęte z naruszeniem obowiązujących ustaw, statutu, bądź niniejszego regulaminu są nieważne.
 3. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 3

 1. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze przez walne, wybierając ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Kadencja komisji kończy się w chwili dokonania przez walne wyboru składu komisji na nową kadencję.
 3. W przeciągu dwóch tygodni od wyborów ustępująca komisja winna przekazać nowo wybranej dokumentację oraz zapoznać ją ze stanem wszystkich spraw.
 4. Komisja sprawuje nadzór nad przekazywaniem obowiązków przez ustępujący zarząd nowo wybranemu.

§ 4

 1. Zmniejszenia się w trakcie kadencji składu komisji do dwóch osób nie uniemożliwia jej działania ale powoduje konieczność uzupełnia jej składu do trzech osób na najbliższym walnym.
 2. Zmniejszenie się składu komisji do jednego członka traktowane jest jak utrata przez stowarzyszenie organu kontroli i wymaga zwołania bez zbędnej zwłoki walnego celem wyboru pełnego jej składu.

§ 5

Członkowie komisji mogą być odwołani uchwałą walnego w przypadku:

 1. Nie wywiązywania się z obowiązków członka komisji, bądź stowarzyszenia.
 2. Działania na szkodę stowarzyszenia.

§ 6

 1. Komisja zbiera się zgodnie z potrzebami w określonych przez siebie terminach, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek jednego z pozostałych członków komisji. W przypadku braku zwołania posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia takiego wniosku , prawo do zwołania przysługuje osobie , która o zwołanie wnioskowała.
 3. O terminie posiedzenia członkowie komisji winni być powiadomieni minimum na siedem dni przed zwołaniem.
 4. W przypadkach określonych statutem komisji przysługuje prawo zwołania walnego a przewodniczącemu komisji prawo zwołania posiedzenia zarządu.
 5. Przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję jej członek ma prawo uczestniczyć w zebraniach zarządu stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 7

 1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach lub przez swoich członków, którym może zlecić wykonanie określonych zadań.
 2. Do opracowania specjalistycznych zagadnień komisja może powoływać ekspertów. Jeśli wydane ekspertyzy mają być świadczone odpłatnie to  powołanie ekspertów wymaga zgody zarządu.
 3. W celu wykonania swych statutowych zadań komisja ma prawo do kontroli wszystkich działań i dokumentów stowarzyszenia.
 4. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby przez nią zaproszone.

§ 8

Z czynności kontrolnych komisja sporządza protokół zawierający:

 1. Datę i przedmiot kontroli.
 2. Dane osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.
 3. Wykaz dokumentów i innych materiałów, na podstawie których wydano zalecenia.
 4. Wynik kontroli.
 5. Podpisy członków komisji i osób obecnych przy kontroli.
 6. Ewentualne zastrzeżenia wniesione przez członka komisji lub osoby kontrolowane.

§ 9

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  komisja może:

 1. Przedstawić protokół z kontroli i zalecenia pokontrolne na najbliższym planowym zebraniu zarządu.
 2. Wystąpić do zarządu o niezwłoczne zwołanie posiedzenia zarządu celem przedstawienia wyników kontroli.

§ 10

 1. Z każdego posiedzenia komisji i z każdej podjętej czynności sporządza się protokół , który podpisują wszyscy obecni członkowie komisji.
 2. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
 3. Głosowania są jawne.

§ 11

Przewodniczący oraz sekretarz komisji używają podłużnej pieczęci imiennej.

§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez walne zebranie.

Pobierz Regulamin komisji rewizyjnej (40 KB)