Ryczałtowa opłata za straty wody

Przypominamy, iż Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty” uchwałą nr 110 z dnia 17 maja 2017 roku zobowiązało zarząd do naliczania i pobierania od działkowców, którzy poprzez zapomnienie lub niedbalstwo dopuścili do niekontrolowanego wycieku wody, szczególnie w czasie wiosennego uruchamiania sieci wodnej, opłaty ryczałtowej w wysokości 50,00 zł za każdy taki przypadek. Opłaty nie nalicza się jeżeli wyciek został spowodowany awarią sieci wodociągowej.

Opłatę pobiera się w terminie przewidzianym dla pozostałych opłat działkowych, w oparciu o ewidencję zdarzeń, prowadzoną przez biuro stowarzyszenia.