Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty” ROD zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) w sali Domu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, ul. 10 lutego 33

I termin zebrania godz. 14:00,  drugi termin godz. 14:30

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego SO „Karpaty” ROD

(projekt)

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania, powołanie protokolanta.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu SO „Karpaty” ROD z działalności w roku 2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2019.
 9. Dyskusja
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzającej prawomocność obrad.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu SO „Karpaty” ROD merytorycznego oraz sprawozdania finansowego i bilansu – uchwały.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej – uchwała.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wysokości opłaty na rzecz ogrodu
  • wysokości opłaty energetycznej
  • wysokości składki członkowskiej
  • wysokości opłaty za wywóz śmieci
  • wysokości opłaty na fundusz remontowy
  • wysokości opłaty za korzystanie z Wód Polskich
  • planu pracy zarządu w 2019 roku
  • preliminarza finansowego na rok 2019
  • zmian w statucie stowarzyszenia (wymagana większość kwalifikowana)
  • zmiany w planie zagospodarowania ogrodu.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

W zebraniu, na prawach gościa, bez prawa głosu, mogą brać udział dzierżawcy działek nie będący członkami stowarzyszenia.

Dokumenty sprawozdawcze zarządu oraz komisji rewizyjnej udostępnione będą do wglądu członkom stowarzyszenia w dniu 27.04.2018 r w godzinach 09:00 – 11:00  w pomieszczeniu przy ogrodowej hydroforni.