Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty” ROD zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku w sali Domu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, ul. 10 lutego 33

I termin zebrania godz. 16:30, drugi termin godz. 17:00
Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SO „Karpaty” ROD
(projekt)

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania, powołanie protokolanta.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu SO „Karpaty” ROD z działalności za rok 2017 i kadencję..
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2018.
 9. Dyskusja
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzającej prawomocność obrad.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu SO „Karpaty” ROD.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SO „Karpaty” ROD.
 13. Wybory zarządu na kadencję 2018 – 2022
 14. Wybory komisji rewizyjnej na kadencję 2018 – 2022
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – wysokości opłaty na rzecz ogrodu
  – wysokości opłaty energetycznej
  – wysokości składki członkowskiej
  – wysokości opłaty za wywóz śmieci
  – wysokości opłaty na fundusz remontowo-inwestycyjny
  – planu pracy zarządu w 2018 roku
  – preliminarza finansowego na rok 2018
  – zmian w statucie stowarzyszenia (wymagana większość kwalifikowana)
  – odwołania od kary upomnienia – działki nr 122 i 123
 16. Zapoznanie zebrania z wynikami wyborów na nową kadencję władz stowarzyszenia
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

W zebraniu, na prawach gościa, bez prawa głosu, mogą brać udział dzierżawcy działek nie będący członkami stowarzyszenia.

Dokumenty sprawozdawcze zarządu oraz komisji rewizyjnej udostępnione będą do wglądu członkom stowarzyszenia w dniu 28.04.2018 r w godzinach 09:00 – 11:00 w pomieszczeniu przy ogrodowej hydroforni.