STATUT

STOWARZYSZENIA  OGRODOWEGO ”KARPATY”

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

przyjęty w dniu  26 kwietnia 2014 r w Gdyni

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Ogrodowe  „KARPATY” Rodzinny Ogród Działkowy, zwane dalej stowarzyszeniem jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczną non profit, zrzeszającą osoby fizyczne, użytkujące działki ogrodnicze położone na obszarze Rodzinnego Ogrodu Działkowego Karpaty w Gdyni. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855) oraz ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 r. poz. 40).

 1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie określonych zadań, za odpłatnością osobom trzecim lub członkom stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
 4. Nazwa stowarzyszenia może być stosowana w formie skrótu SO ”KARPATY” ROD.

 § 2

Stowarzyszenie poprzez swoje organy statutowe pełni funkcję zarządcy i administratora terenu ogrodu, określonego w § 1 ust. 1.

 

§ 3

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdynia.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo oraz pieczęci.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji społecznych o tożsamych celach statutowych, może też być inicjatorem powstania takich struktur. Dotyczy to
  w szczególności tworzenia lokalnych, wspólnych reprezentacji środowiska działkowców do prezentowania uzgodnionego i jednolitego stanowiska wobec różnych organów administracji państwowej i samorządowej.
 2. Stowarzyszenie, w oparciu o odrębne przepisy, może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochody z niej przeznaczane będą wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

Rozdział II

Cele i zadania stowarzyszenia

 

§ 5

 1. Zasadniczym celem stowarzyszenia jest dążenie do ochrony prawnych i materialnych interesów swoich członków. Cel ten będzie realizowany we współdziałaniu z innymi organizacjami działkowców oraz administracją publiczną, jak również innymi podmiotami.
 2. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenie udziela pomocy merytorycznej oraz prawnej, jak również prowadzi aktywną współpracę z odpowiednimi organami administracji państwowej i samorządowej.
 3. Stowarzyszenie z tytułu skupiania w swych szeregach miłośników ogrodów oraz takiej formy aktywnego wypoczynku, stawia sobie za cel:
  • Integrację lokalnego środowiska działkowców.
  • Zaspokajanie rekreacyjnych, wypoczynkowych i socjalnych potrzeb członków
   i ich rodzin poprzez umożliwianie uprawy ogrodu i czerpania z niego pożytku.
  • Integrację wielopokoleniowych rodzin, wychowywanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia przez emerytów i rencistów.
  • Poprzez szerzenie wiedzy ekologicznej i prowadzenie upraw metodami przyjaznymi środowisku, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.

§ 6

Wyznaczone cele stowarzyszenie realizuje poprzez wykonywanie w szczególności  następujących zadań:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do polepszenia warunków wypoczynku
  i prowadzenia upraw.
 2. Dbałość o bezpieczeństwo osób i mienia na terenie ogrodu poprzez rozwój odpowiedniej infrastruktury oraz współpracę z jednostkami Policji, Straży Pożarnej,  itp.
 3. Dbałość o stan techniczny ogrodowych linii dystrybucyjnych wody i energii elektrycznej.
 4. Zapewnienie poradnictwa, szczególnie na etapie zagospodarowywania działki.
 5. Podejmowanie działań zwiększających świadomość ekologiczną członków oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska. Współpraca w tym zakresie ze służbami sanitarnymi, ochrony środowiska oraz Lasami Państwowymi.
 6. Dbałość o powszechne przestrzeganie na terenie ogrodu zasad współżycia społecznego.
 7. Ochrona interesów członków wynikających z ich członkostwa w stowarzyszeniu.
 8. Gromadzenie majątku zapewniającego działalność stowarzyszenia.
 9. Inicjowanie na terenie ogrodu różnych form aktywności społecznej, integrujących środowisko członków stowarzyszenia, ich rodzin, a także społeczności lokalnej.
 10. Ustanawianie praw do działek

 

Rozdział III

Nabycie i utrata członkostwa

oraz prawa i obowiązki członków

§ 7

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych oraz dzierżawiące działkę na gruntach będących w zarządzie stowarzyszenia.
 3. Członkami wspierającymi mogą być inne niż w ust. 2 osoby fizyczne oraz osoby prawne
  i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wspierają
  w różnej formie działalność statutową stowarzyszenia.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zasłużone działalnością na rzecz stowarzyszenia, bądź osoby, które szczególnie wpłynęły na rozwój i propagowanie idei ogrodnictwa działkowego.

§ 8

 1. Kandydat na członka stowarzyszenia składa deklarację członkowską, która winna zawierać:
  1. Członkowie zwyczajni: zobowiązanie do przestrzegania porządku prawnego, obowiązującego w stowarzyszeniu oraz terminowego wnoszenia opłat, a także dane osobowe, adres zamieszkania oraz dane do kontaktu listownego i elektronicznego.
  2. Członkowie wspierający: określenie formy i wielkości wsparcia udzielanego  stowarzyszeniu, a ponadto:
   • osoby fizyczne: dane osobowe, adres zamieszkania oraz dane do kontaktu,
   • osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: nazwa jednostki (firmy), NIP, Regon, adres siedziby firmy, wykaz osób upoważnionych do kontaktu oraz dane do kontaktu z nimi.
  3. Członkostwo honorowe nadawane jest w innym trybie i nie wymaga od kandydata składania żadnego dokumentu.
 2. O przyjęciu do stowarzyszenia osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 decyduje zarząd
  w formie uchwały, na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu deklaracji. Jeśli deklaracja
  wpłynie w czasie krótszym niż 3 dni przed posiedzeniem, wówczas jej rozpatrzenie może zostać przełożone na posiedzenie kolejne. O treści uchwały zainteresowany powiadamiany jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku decyzji odmownej kandydat na członka stowarzyszenia otrzymuje tę decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od jej podjęcia.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w biurze zarządu, który ma obowiązek ujęcia go w porządku obrad najbliższego walnego zebrania członków. O terminie walnego zebrania zarząd powiadamia zainteresowanego, który ma prawo przedstawić zebraniu swoje racje. Uchwała walnego zebrania w tych sprawach wyczerpuje drogę postępowania wewnątrz  organizacyjnego.
 4. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrz organizacyjnego osoba ubiegająca się
  o członkostwo w stowarzyszeniu może dochodzić swoich praw na drodze sądowej
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania negatywnej uchwały walnego zebrania.
 5. Za dzień nabycia członkostwa w stowarzyszeniu przyjmuje się datę podjęcia uchwały
  w tej sprawie przez zarząd, walne zebranie lub sąd. Uchwały te są również podstawą do dokonania wpisu na listę członków.
 6. Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie członków stowarzyszenia na wniosek innych organów statutowych stowarzyszenia lub z inicjatywy grupy 20 członków. Obowiązek umotywowania wniosku spoczywa na wnioskodawcy.

 

§ 9

 1. Ustanie członkostwa w stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa.
  2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną, utratą przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utratą praw publicznych.
  3. Przeniesienia przez członka stowarzyszenia prawa dzierżawy działki na inną osobę fizyczną, nie będącą dla niego osobą bliską.
  4. Likwidacji bądź upadłości członka wspierającego będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną.
 2. Wykluczenie następuje w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy dzierżawy działki z przyczyn określonych w art.36 ust.3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 3. Ustanie członkostwa stwierdza zarząd w formie uchwały.

§ 10

 1. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:
  • Brać czynny udział osobiście lub przez ustanowionego przez siebie na piśmie pełnomocnika w walnym zebraniu stowarzyszenia.
  • Wybierać i być wybieranym do organów statutowych stowarzyszenia.
  • Brać udział w zebraniach organów stowarzyszenia, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia.
  • Korzystać z majątku stowarzyszenia na zasadach określonych statutem
   i regulaminami.
  • Występować z wnioskami i postulatami do organów stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
  • Wskazać następcę spośród swoich bliskich, spełniającego statutowe kryteria członkostwa w stowarzyszeniu.
  • Korzystać z poradnictwa fachowego w zakresie zagospodarowania działki
   i upraw ogrodniczych, organizowanego przez stowarzyszenie.
  • Uzyskać odszkodowanie za mienie i nasadzenia na działce w przypadku jej likwidacji, lub żądać za nie ekwiwalentu od kolejnego użytkownika.
  • Uczestniczyć we wszelkich spotkaniach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.
  • Wyznaczyć opiekuna działki na czas, w którym nie może się nią zajmować osobiście, lecz nie dłuższy niż jeden sezon uprawowy.
 2. Członek zwyczajny stowarzyszenia jest zobowiązany:
  • Realizować cele i zadania stowarzyszenia.
  • Przestrzegać postanowień ogólnie obowiązującego prawa, statutu, regulaminów oraz uchwał organów statutowych stowarzyszenia.
  • Uiszczać w terminie składki członkowskie i inne ustanowione opłaty.
  • Brać czynny udział w działaniach i przedsięwzięciach stowarzyszenia.
  • Szanować mienie stowarzyszenia i jego członków.
  • Aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji.
 3. Członek nie może prowadzić przy wykorzystaniu działki jakiejkolwiek działalności niezgodnej z celami i zadaniami stowarzyszenia oraz sprzecznej z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Członek odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, członków rodziny i swoich gości i zobowiązany jest do ich naprawienia.

§ 11

 1. Członek wspierający ma prawo:
  • Brać udział w zebraniu organu stowarzyszenia, na którym rozpatrywane są sprawy jego dotyczące.
  • Uzyskiwać informacje o realizacji wspieranych celów.
  • Składać własne propozycje podejmowania przedsięwzięć, nakierowanych na lepszą realizację celów statutowych stowarzyszenia.
  • Brać udział w organizowanych imprezach integracyjnych, kulturalno-oświatowych, wypoczynkowo-rekreacyjnych itp.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
  • Wywiązywać się z zadeklarowanej formy i wielkości wsparcia.
  • Działać w interesie stowarzyszenia i jego członków oraz dbać o ich dobre imię.
  • Aktualizować dane zawarte w deklaracji członkowskiej.

§ 12

 1. Członek honorowy, który jest jednocześnie członkiem zwyczajnym, zachowuje wszystkie
  prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia, a także spoczywają na nim wszystkie obowiązki wynikające z członkostwa.
 2. Członek honorowy, nie będący członkiem zwyczajnym stowarzyszenia ma prawo:
  • Brać udział w walnych zebraniach stowarzyszenia z głosem doradczym.
  • Uzyskiwać informacje o życiu stowarzyszenia.
  • Brać udział w organizowanych imprezach integracyjnych, kulturalno-oświatowych, wypoczynkowo-rekreacyjnych itp.
 3. Członek honorowy, nie będący członkiem zwyczajnym stowarzyszenia, ma obowiązek działać w interesie stowarzyszenia i jego członków oraz dbać o ich dobre imię.

 

§ 13

 1. Działkowcy   dzierżawiący działki  na terenie zarządzanym przez stowarzyszenie i nie będące jego członkami, mają prawo:
  • Korzystać z infrastruktury ogrodowej na równi z członkami zwyczajnymi stowarzyszenia.
  • Brać udział w zebraniach organów stowarzyszenia, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia.
  • Występować z wnioskami i postulatami do zarządcy ogrodu i żądać informacji
   o sposobie ich załatwienia.
  • Korzystać z poradnictwa fachowego w zakresie zagospodarowania ogrodu
   i prowadzenia upraw, organizowanego przez stowarzyszenie.
  • Uzyskać odszkodowanie za mienie i nasadzenia na działce w przypadku jej likwidacji, lub uzyskać za nie ekwiwalent od kolejnego dzierżawcy działki.
  • Uczestniczyć we wszelkich spotkaniach, imprezach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie.

 

§ 14

 1. Naruszenie porządku prawnego może skutkować wypowiedzeniem prawa do dzierżawy działki (art.36 ust.3 ustawy o ogrodach działkowych).
 2. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zagospodarowania i korzystania z działki, albo naruszenia zasad współżycia społecznego w stopniu nie kwalifikującym wypowiedzenia umowy dzierżawy działki, na członka stowarzyszenia  może zostać nałożona kara porządkowa upomnienia, z wpisaniem do akt działki.
 3. Zarząd stowarzyszenia podejmuje postępowanie dyscyplinarne z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby pokrzywdzonej.

§ 15

 1. Przed podjęciem uchwały o nałożeniu kary porządkowej zarząd stowarzyszenia  zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia, na którym    jego  sprawa będzie rozpatrywana oraz umożliwić złożenie wyjaśnień.
 2. Nieobecność prawidłowo powiadomionego członka  nie wstrzymuje     podjęcia uchwały.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ust.1 winno nastąpić minimum 7 dni przed datą zebrania i może być dokonane w formie:
  • Osobistego powiadomienia przez członka zarządu za pokwitowaniem lub
   w obecności świadka, z czego sporządza się notatkę służbową.
  • Listem poleconym na adres zawarty w teczce działki osoby zainteresowanej.
  • Wiadomości na adres poczty elektronicznej, o ile takowy adres zawarty jest
   w aktach działki.

§ 16

 1. Uchwała o wymierzeniu kary porządkowej zawiera uzasadnienie i pouczenie o prawie, trybie i terminie odwołania.
 2. Uchwałę doręcza się ukaranemu w sposób określony w § 15 ust.3.

§ 17

 1. Ukaranemu karą porządkową przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem biura zarządu.
 2. Zarząd zobowiązany jest ująć rozpatrzenie odwołania w porządku obrad najbliższego walnego zebrania oraz przekazać do wglądu dokumentację uzasadniającą nałożenie kary porządkowej.
 3. Decyzja walnego zebrania jest ostateczna.

§ 18

 1. Za szczególnie aktywną działalność w stowarzyszeniu lub/i wzorową uprawę działki, członek stowarzyszenia może być wyróżniony dyplomem uznania lub/i nagrodą rzeczową.
 2. Za wzorową uprawę działki taką samą nagrodą może zostać wyróżniona osoba użytkująca działkę na terenie ogrodu, która nie jest członkiem stowarzyszenia.
 3. Wyróżnienia i nagrody przyznaje zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek instruktorów ogrodowych.

 

Rozdział IV

Organy statutowe stowarzyszenia

§ 19

 1. Organami stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  2. Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej walnym zebraniem, jest
  najwyższym organem stowarzyszenia.

 

§ 20

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje walne zebranie spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim
  i tajnym. Walne zebranie może uchwalić wybór organów w głosowaniu jawnym.
 2. Pierwszy Zarząd i pierwszą Komisję Rewizyjną wybiera Komitet Założycielski.
 3. Członek organu stowarzyszenia wykonuje swoje funkcje osobiście, z zachowaniem
  najwyższej staranności i dla dobra stowarzyszenia.
 4. Członek organu stowarzyszenia odpowiada wobec stowarzyszenia za działania niezgodne z prawem, sprzeczne z  interesem stowarzyszenia oraz za wszelkie zaniechania.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu  Stowarzyszenia  i Komisji Rewizyjnej wybierani są na czteroletnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat ich wygasa po pierwszym zwyczajnym  walnym zebraniu, odbytym w roku upływu kadencji.
 2. Mandat członka Zarządu  Stowarzyszenia  i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  • Ustania członkostwa w stowarzyszeniu.
  • Pisemnej rezygnacji z mandatu.
  • Odwołania przez walne zebranie.
 3. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym walnym zebraniu, a kadencja nowo wybranych członków organów kończy się z dniem upływu kadencji całego organu.
 4. Przedterminowego wyboru pełnego składu organu dokonuje się w przypadku:
  • Wygaśnięcia mandatu co najmniej połowy członków organu.
  • Nie uzyskania absolutorium za działalność w okresie sprawozdawczym.

 

§ 22

 1. Decyzje organów stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał pisemnych, pod rygorem ich nieważności.
 2. Uchwały organów stowarzyszenia są ważne, jeżeli podjęte zostały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania decyzji, za wyjątkiem przypadków określonych w statucie.
 3. Jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy w walnym zebraniu co najmniej połowa członków stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów osób obecnych.
 4. Drugi termin posiedzenia walnego zebrania winien być podany w zawiadomieniu
  o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
 5. Zmiany w  treści statutu oraz decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia wymagają większości kwalifikowanej 2/3 oddanych  głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych    członków.

§ 23

 1. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne zebrania zwołuje, na podstawie uchwały zarząd, przynajmniej raz w roku kalendarzowym w terminie nie późniejszym niż do ostatniego dnia  miesiąca czerwca.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia członków
  na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania, w formie:

  • Osobistego powiadomienia przez członka zarządu za pokwitowaniem lub
   w obecności świadka, z czego sporządza się notatkę służbową.
  • Listem poleconym na adres zamieszkania podany w deklaracji członkowskiej
  • Pocztą elektroniczną na adres podany w deklaracji członkowskiej
 4. Jeśli walne zebranie ma w porządku obrad rozpatrzenie sprawozda Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, wówczas w zawiadomieniu podaje się dodatkowo miejsce
  i czas wyłożenia dokumentów do wglądu.
 5. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy dla załatwienia pilnych spraw, zastrzeżonych do kompetencji walnego zebrania.
 6. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek minimum 1/5 członków zwyczajnych stowarzyszenia, poparty danymi osobowymi i podpisami. Nadzwyczajne walne zebranie Zarząd zwołuje nie później niż 40 dni po otrzymaniu wniosku.
 7. Do wniosku o zwołanie  nadzwyczajnego walnego zebrania winien być dołączony proponowany porządek obrad, który musi być uwzględniony przez zarząd. Zarząd może poszerzyć proponowany porządek obrad o inne punkty.
 8. W przypadkach, gdy zarząd nie dotrzyma ujętych w ust.2 i 6 terminów zwołania walnego
  zebrania, wówczas walne zebranie zwołuje komisja rewizyjna.

§ 24

 1. Walne zebranie otwiera prezes zarządu lub przewodniczący komisji rewizyjnej,
  w zależności od tego, który organ zwołał walne zebranie. Otwierający przeprowadza wybór przewodniczącego zebrania, któremu przekazuje dalsze prowadzenie obrad.
 2. Przewodniczącego walnego zebrania wybierają spośród siebie obecni na zebraniu członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz ustanowieni pełnomocnicy w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Przewodniczącym walnego zebrania nie może być prezes zarządu oraz przewodniczący
  komisji rewizyjnej.
 4. Przewodniczący zebrania powołuje protokolanta oraz przeprowadza wybory komisji:
  mandatowej, uchwał i wniosków oraz, jeśli jest taka potrzeba, wyborczej.
 5. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia.
 6. Walne zebranie pracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin oraz porządek obrad,
  ujawniony w zawiadomieniu. Porządek ten podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie drogą głosowania. Może on być przyjęty w formie zaproponowanej, bądź uzupełniony o inne punkty.

§ 25

Do kompetencji walnego zebrania należy w szczególności:

 1. Uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności stowarzyszenia.
 2. Dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok ubiegły
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu stowarzyszenia oraz  sprawozdania finansowego za rok ubiegły  ,a także   udzielenie po wysłuchaniu wniosku komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalenie statutu oraz dokonywanie w nim zmian.
 7. Nadanie członkostwa honorowego stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Uchwalanie zmian do regulaminu ogrodu
 10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki, w tym w razie konieczności również czynszu
 11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do innych organizacji lub związków stowarzyszeń ogrodowych
 12. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich
 13. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 14. Podejmowanie uchwał w przedmiocie oddawania działki w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej

§ 26

 1. W skład zarządu wybieranych jest od 5 do 7 członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 2. Wybrany zarząd dokonuje podziału zadań i funkcji między swoich członków, dokonując
  wyboru prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 3. Pracami zarządu kieruje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes.
 4. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
  w szczególności przed sądami i organami administracji, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów stowarzyszenia.
 5. Zarząd pełni funkcję zarządcy i administratora ogrodu

 

§ 27

 1. Do zakresu działania zarządu należy w szczególności:
  • Realizacja uchwał walnego zebrania.
  • Uchwalenie regulaminu ogrodu
  • Kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
  • Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa.
  • Ustanawianie praw do działek i zarządzanie ogrodem w granicach określonych
   w §1 ust.1.
  • Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
  • Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów stowarzyszenia
  • Składanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia
  • Prowadzenie ewidencji działek .
  • Pobieranie składek członkowskich oraz innych opłat uchwalonych przez walne zebranie.
  • Dbanie o majątek stowarzyszenia.
  • Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 30 ust.2.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
 4. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes. W przypadkach, gdy nie został dotrzymany termin, określony w ust.2, prawo to przysługuje każdemu
  z członków zarządu, a także przewodniczącemu komisji rewizyjnej.
 5. Ewidencje o której mowa w ust.1 pkt 9 prowadzona ma być pisemnie lub przy użyciu urządzeń elektronicznych i obejmować ma w szczególności:
  • Numer porządkowy działki
  • Powierzchnię działki
  • Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym przysługuje tytuł prawny do działki i rodzaj tego tytułu prawnego
 6. Szczegółowe zasady działania zarządu określa regulamin  pracy zarządu.

§ 28

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  • Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowe działalności zarządu
  • Przedstawiania zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z zaleceniami.
  • Składanie sprawozdań na walnym zebraniu oraz zgłaszanie wniosków
   o udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
  • Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich oraz wnoszenia innych opłat na rzecz ogrodu.
  • Składanie wniosku o zwołanie walnego zebrania, a także zwołanie go
   w przypadkach określonych niniejszym statutem.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej .
 5. Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
  • Będące członkami zarządu lub pozostające z członkiem zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, albo też w inny sposób zależni.
  • Skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Wybór członka komisji rewizyjnej wbrew postanowieniom ust.5 jest nieważny, wystąpienie zaś tych okoliczności w trakcie kadencji jest równoznaczne ze złożeniem przez daną osobę rezygnacji z funkcji.
 7. Przewodniczący komisji rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie, mają
  prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia.

§ 29

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, majątek ruchomy, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe i służą one wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 2. Majątek stowarzyszenia pochodzi z:
  • Składek członkowskich.
  • Opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki, w tym w razie konieczności także czynszu
  • Środków otrzymanych od członków wspierających i ofiarności publicznej
  • Darowizn, zapisów i spadków.
  • Dochodów z własnej działalności.
  • Dochodów z majątku.
 3. Składki członkowskie i inne opłaty wnosi się do końca czerwca bezpośrednio u skarbnika lub przelewem na konto bankowe stowarzyszenia.
 4. Nowo przyjęci członkowie stowarzyszenia wnoszą opłaty według ustaleń zarządu lecz nie później niż 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do stowarzyszenia (przyznaniu prawa dzierżawy działki).
 5. Rodziny prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i użytkujące jedną działkę, mimo przynależności do stowarzyszenia kilku osób, wpłacają tylko jedno wpisowe, jedną opłatę inwestycyjną oraz inne opłaty przypadające na jedną działkę. Powyższe nie dotyczy składki członkowskiej, którą wnosi każdy członek stowarzyszenia.

§ 30

 1. Majątkiem stowarzyszenia gospodaruje zarząd.
 2. Zgody walnego zebrania wymagają następujące czynności zarządu majątkiem:
  • Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości.
  • Nabycie, zbycie lub objęcie udziałów bądź akcji w spółce.
  • Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.
  • Przyjęcie lub odrzucenie spadku.
  • Rozporządzenie składnikiem majątku o wartości wyższej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę kwotę.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 31

 1. Gromadzenie środków finansowych stowarzyszenia odbywa się na koncie bankowym.
 2. W przypadku nie wniesienia opłat w przewidzianym terminie, zarząd ma obowiązek
  naliczyć ustawowe odsetki poczynając od następnego dnia po upływie terminu wpłaty.
 3. Dopuszcza się dochodzenie zaległych należności drogą sądową i egzekucji komorniczej, jeśli w ocenie zarządu przyjęcie tej drogi będzie celowe i skuteczne.

§ 32

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu albo wiceprezesa i drugiego członka zarządu.

 

§ 33

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie
  służącym realizacji jej  celów statutowych.
 2. Podjęciu, zakończeniu i zakresie działalności gospodarczej decyduje walne zebranie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe. 

§ 34

Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie kwalifikowaną większością 2/3  głosów przy  obecności co najmniej połowy członków, wyznaczając jednocześnie likwidatorów i decydując o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych.

 

Pobierz statut stowarzyszenia (132 KB)