R E G U L A M I N

pracy zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty”

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

§ 1

 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Karpaty” Rodzinnego Ogrodu Działkowego, zwany dalej zarządem, działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.
 2. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Zarząd pełni funkcję zarządcy i administratora ogrodu.
 4. Zarząd jest organem kolegialnym, w którym decyzje podejmowane są w formie uchwał

§ 2

 1. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu , nie później niż w ciągu 7 dni po walnym, wybierając ze swego grona prezesa, a następnie przy jego inicjatywie wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Zarząd dzieli pomiędzy siebie obowiązki określone w paragrafach od 8 do 12 regulaminu.
 3. Pracami zarządu kieruje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes.
 4. Kadencja zarządu kończy się z chwilą dokonania przez walne wyboru nowego zarządu na kolejną kadencję.
 5. W ciągu 14 dni od wyborów ustępujący zarząd protokolarnie przekazuje nowemu zarządowi dokumentację stowarzyszenia oraz zapoznaje z aktualnymi sprawami.

 

§ 3

 1. W przypadku wygaszenia , w trakcie kadencji , mandatu  prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika, zarząd dokonuje nowego rozdziału wymienionych funkcji.
 2. Na najbliższym walnym dokonuje się wyboru uzupełniającego do zarządu.
 3. W przypadku gdy wygaszenie mandatów dotyczy co najmniej połowy członków zarządu zwołuje się bezzwłocznie nadzwyczajne walne zebranie członków stowarzyszenia.

 

§ 4

 1. 1Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia zarządu zwołuje i przewodniczy im  prezes lub zastępujący go wiceprezes , który proponuje porządek obrad. W przypadku, gdy nie został dotrzymany termin, określony w ust.1 prawo to przysługuje każdemu z członków zarządu oraz przewodniczącemu komisji rewizyjnej.
 3. Członkowie zarządu oraz przewodniczący komisji rewizyjnej zostają powiadomieni o terminie posiedzenia na minimum 7 dni przed zebraniem.
 4. Powiadomienie o posiedzeniu należy do obowiązków sekretarza, a w przypadku określonym w drugim zdaniu ust.2 – do obowiązku osoby zwołującej zebranie.
 5. W zebraniach poza członkami zarządu oraz przedstawicielem komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone.

§ 5

 1. Za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z posiedzeń odpowiada sekretarz zarządu.
 2. W razie nieobecności sekretarza na zebraniu jego obowiązki pełni inny wyznaczony przez prowadzącego zebranie członek zarządu. Po powrocie sekretarza zapoznaje go z przebiegiem zebrania oraz przekazuje sporządzony przez siebie protokół.
 3. Wszystkie uchwały zarządu, z wyłączeniem uchwał proceduralnych, muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności. Na wniosek członka zarządu, przeciwnego danej uchwale, fakt ten winien być odnotowany w protokole.

 

§ 6

 1. Każdy z członków zarządu, z częstotliwością ustaloną przez prezesa, zdaje zarządowi sprawozdanie z powierzonych mu obowiązków.

§ 7

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu albo wiceprezesa i drugiego członka zarządu.

§ 8

Uprawnienia i obowiązki prezesa zarządu:

 1. Kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia.
 2. Występowanie w imieniu stowarzyszenia.
 3. W okresach między zebraniami podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 4. Nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków przez wiceprezesa oraz pozostałych członków zarządu.
 5. Stawianie zadań oraz nadzór nad działalnością gospodarza (gospodarzy) ogrodu.
 6. Przy współpracy z członkami zarządu opracowanie sprawozdania z działalności zarządu na walne.
 7. W oparciu o odrębne przepisy wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy.

 

§ 9

Uprawnienia i obowiązki wiceprezesa zarządu:

 1. Pod nieobecność prezesa zarządu korzystanie z jego uprawnień i wykonywanie  jego obowiązki.
 2. Wykonywanie na stałe lub doraźnie niektóre zadań zleconych przez prezesa.
 3. Kierowanie działalnością instruktorów ogrodowych.
 4. Organizowanie okresowych przeglądów działek oraz innych przedsięwzięć ogrodowych.

 

§ 10

Uprawnienia i obowiązki sekretarza zarządu:

 1. Organizacja, realizacja i koordynacja całości spraw / w tym dokumentacji/ stowarzyszenia i ogrodu.
 2. Nadzór nad osobą prowadzącą stronę internetową stowarzyszenia.
 3. Nadzór nad kierownikiem biura a jeżeli sekretarz samemu pełni tą funkcję to w tym zakresie nadzoruje go prezes zarządu lub wyznaczony przez niego członek zarządu.

 

§ 11

Uprawnienia i obowiązki skarbnika zarządu:

 1. Organizacja , realizacja i koordynacja całości spraw / w tym dokumentacji / związanych z gospodarką finansową.
 2. Nadzór nad pracą kasjera, a jeżeli skarbnik samemu pełni tą funkcję to w tym zakresie nadzoruje go prezes zarządu lub wyznaczony przez niego członek zarządu.
 3. Nadzór nad księgowością , gdy prowadzona jest poza stowarzyszeniem.
 4. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej na każdym posiedzeniu zarządu.

 

§ 12

Uprawnienia i obowiązki innych członków zarządu :

 1. Organizacja, realizacja i koordynacja całości spraw / w tym dokumentacji/ z zakresu bezpieczeństwa, w tym pożarowego, sanitarno-epidemiologicznego, ekologicznego, itp.
 2. Organizacja, realizacja i koordynacja całości spraw / w tym dokumentacji / związanych z infrastrukturą ogrodu. Nadzór w tym zakresie nad gospodarzem.
 3. Organizacja, realizacja i koordynacja całości sprawy /w tym dokumentacji/ związanych z obiegiem wody w ogrodzie , piecza nad hydrofornią. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez hydraulika
 4. Organizacja , realizacja i koordynacja całości spraw / w tym dokumentacji / związanych z dostawą i poborem energii elektrycznej w ogrodzie. Piecza nad skrzynkami. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez elektryka.
 5. Ewentualne inne uprawnienia i obowiązki zlecone  przez zarząd uchwałą.

 

§ 13

 1. Uprawnienia i obowiązki wymienione w § 12 mogą zostać przydzielone każdemu z członków zarządu, bez względu na pełnioną w nim funkcję.
 2. Niektóre z zadań powierzonych członkom zarządu mogą być wykonywane przez biuro stowarzyszenia, co nie zwalnia tych członków od sprawowania merytorycznego nadzoru nad realizacją zadania przez biuro.
 3. Zakres zadań realizowanych przez biuro stowarzyszenia określa prezes zarządu.

 

§ 14

W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem o sposobie rozwiązania sprawy decyduje zarząd.

 

§ 15

 1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z nazwą stowarzyszenia, adresem oraz numerami NIP i REGON.
 2. Prezes, wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik mają obowiązek, a pozostali członkowie zarządu mogą posługiwać się pieczątkami imiennymi.

 

§ 16

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez walne zebranie członków.

 

Pobierz Regulamin pracy zarządu (55 KB)